Ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực

Ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực

Là ngày phát sinh trách nhiệm bảo hiểm của Hanwha Life Vietnam và được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
Nếu Hanwha Life Vietnam chấp thuận bảo hiểm, đồng thời Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm vẫn còn sống vào thời điểm Hanwha Life Vietnam cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm, Ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực là ngày Bên mua bảo hiểm hoàn tất Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và đóng đủ khoản Phí bảo hiểm đầu tiên theo Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm, trừ khi có thỏa thuận khác.

One thought on “Ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực”

Trả lời