Ngân sách hàng ngày được đề xuất: Định nghĩa

Số tiền ước tính cho ngân sách hàng ngày của bạn có khả năng sẽ cho phép quảng cáo của bạn xuất hiện thường xuyên hơn cho tập hợp từ khóa hiện tại của bạn.

Ngân sách được đề xuất của bạn ước tính số tiền cần để đáp ứng số lần nhấp chuột quảng cáo có thể nhận được trong ngày, dựa vào lưu lượng truy cập có sẵn cho các từ khóa hiện tại của bạn.
Nếu bạn chọn ngân sách hàng ngày thấp hơn số tiền được đề xuất, quảng cáo của bạn vẫn có thể hiển thị, nhưng chúng sẽ không hiển thị cho mọi tìm kiếm. Thay vào đó, chúng tôi sẽ trải đều việc phân phối quảng cáo trong suốt cả ngày để bạn không vượt quá ngân sách của bạn hơn 20%. Tìm hiểu Lý do chi phí có thể vượt quá ngân sách trung bình hàng ngày của bạn.
Nếu ngân sách của bạn hạn chế lưu lượng truy cập của chiến dịch, bạn sẽ có thể thấy số tiền ngân sách được đề xuất.

Trả lời