Majestic SEO

Majestic SEO có nhiều dữ liệu hơn, với tốc độ cập nhật nhanh hơn, thể hiện qua số lượng domain và link lớn hơn dữ liệu của OSE.

Majestic SEO’s Fresh Index: Majestic SEO cũng lưu trữ rất nhiều dữ liệu quá khứ (từ năm 2006) và cho phép bạn xem những dữ liệu này dưới dạng đồ thị.

Trả lời