Khoản nợ

Khoản nợ

Là bất cứ khoản tiền nào mà Bên mua bảo hiểm còn nợ Hanwha Life Vietnam bao gồm, nhưng không giới hạn ở các khoản sau đây:

a) Các khoản nợ Phí bảo hiểm; và

b) Các khoản tạm ứng từ Giá trị hoàn lại của Hợp đồng bảo hiểm; và

c) Các Khoản giảm thu nhập đầu tư phát sinh từ việc tạm ứng từ Giá trị hoàn lại của Hợp đồng bảo hiểm.

One thought on “Khoản nợ”

Trả lời