Khoản nợ

Khoản nợ

Là bất cứ khoản tiền nào mà Bên mua bảo hiểm còn nợ Hanwha Life Vietnam bao gồm, nhưng không giới hạn ở các khoản sau đây:

a) Các khoản nợ Phí bảo hiểm; và

b) Các khoản tạm ứng từ Giá trị hoàn lại của Hợp đồng bảo hiểm; và

c) Các Khoản giảm thu nhập đầu tư phát sinh từ việc tạm ứng từ Giá trị hoàn lại của Hợp đồng bảo hiểm.

One thought on “Khoản nợ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *