Khoản giảm thu nhập đầu tư

Khoản giảm thu nhập đầu tư

Là số tiền thu nhập từ hoạt động đầu tư bị giảm do Bên mua bảo hiểm tạm ứng từ Giá trị hoàn lại của Hợp đồng bảo hiểm hoặc nợ Phí bảo hiểm. Khoản giảm thu nhập đầu tư được tính theo tỷ lệ phần trăm của số tiền tạm ứng từ Giá trị hoàn lại của Hợp đồng bảo hiểm hoặc nợ Phí bảo hiểm theo quy định của Hanwha Life Vietnam tại từng thời điểm.

One thought on “Khoản giảm thu nhập đầu tư”

Trả lời