Khắc phục trang web bị tạm ngưng

Nếu quảng cáo của bạn được đánh dấu là “Trang web bị tạm ngưng”, nghĩa là quảng cáo đã bị từ chối vì trang web được quảng cáo trong quảng cáo vi phạm một hoặc nhiều chính sách AdWords của chúng tôi. Để bảo vệ trải nghiệm và sự an toàn cho người dùng của chúng tôi, chúng tôi sẽ không hiển thị bất kỳ quảng cáo nào trỏ đến trang web đó cho đến khi trang web tuân thủ chính sách của chúng tôi.

Bạn có thể tìm thấy ở bên dưới hướng dẫn về cách khắc phục trang web của mình, việc này sau đó sẽ cho phép quảng cáo của bạn được duyệt.

Bước 1: Tìm hiểu lý do vì sao trang web của bạn bị tạm ngưng
Để tìm hiểu trang web của bạn vi phạm chính sách nào, hãy xem cột “Trạng thái” trên trang Quảng cáo của tài khoản.
Mẹo: Nếu bạn chỉ thấy lý do từ chối được ghi là “Chính sách trang web” hoặc nếu cột “Trạng thái” đang hiển thị một trạng thái khác (chẳng hạn như “Chiến dịch bị tạm ngưng”), hãy bật cột “Chi tiết chính sách”. Bạn sẽ thấy liên kết đến chính sách cụ thể mà trang web của bạn không tuân thủ.
Thông thường bạn sẽ nhận được email từ adwords-noreply@google.com bao gồm liên kết đến trang có nhiều thông tin hơn về một hoặc nhiều chính sách mà trang web của bạn vi phạm và cách khắc phục những vấn đề đó. Nếu không nhận được email từ chúng tôi hoặc cần trợ giúp thêm, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để giúp hiểu được quảng cáo của bạn vi phạm chính sách nào.

Bước 2: Thực hiện thay đổi đối với trang web của bạn
Khi bạn đã hiểu chính sách mà trang web của bạn vi phạm, hãy thực hiện các thay đổi cần thiết đối với trang web để tuân thủ các chính sách AdWords. Các bước bạn cần phải thực hiện sẽ phụ thuộc vào chính sách, vì vậy hãy tham khảo trang chính sách đó để biết chi tiết về những thay đổi bạn nên thực hiện.

Xin lưu ý rằng không phải tất cả các vi phạm chính sách đều có thể khắc phục. Chúng tôi đã lựa chọn cẩn thận các loại trang web mà chúng tôi sẽ không chấp nhận để bảo vệ người dùng của chúng tôi. Nếu bạn không thể khắc phục trang web hoặc nếu bạn không muốn khắc phục trang web, chúng tôi sẽ không thể chạy quảng cáo của bạn cho trang web đó.
Bước 3: Gửi lại trang web của bạn để chúng tôi xem xét
Sau khi bạn đã thực hiện những thay đổi cần thiết đối với trang web của mình, hãy yêu cầu xem xét trang web của bạn.

Không gửi trang web để xem xét cho đến khi bạn chắc chắn rằng vi phạm đã được khắc phục. Điều này rất quan trọng bởi vì trang web liên tục bị tạm ngưng có thể bị tạm ngưng vĩnh viễn và không thể khắc phục được. Nếu quảng cáo của bạn liên tục bị từ chối hoặc trang web của bạn liên tục bị tạm ngưng do vi phạm chính sách quảng cáo, thì tài khoản AdWords của bạn cũng có thể bị tạm ngưng để quảng cáo của bạn không còn chạy nữa.
Nếu xem xét của chúng tôi cho thấy rằng trang web của bạn hiện đã tuân thủ các chính sách của chúng tôi, chúng tôi có thể bật lại trang web của bạn và chấp thuận cho quảng cáo bắt đầu chạy lại. Nếu quảng cáo của bạn vẫn bị từ chối, hãy xem cách gửi lại quảng cáo để xin phê duyệt.

Chúng tôi xem xét hầu hết các trang web trong vòng 3 ngày làm việc. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn sau khi chúng tôi xem xét xong.

Trả lời