ID khách hàng: Định nghĩa

Một số duy nhất được chỉ định cho mỗi tài khoản AdWords, bao gồm tài khoản người quản lý AdWords.

ID khách hàng được sử dụng để xác định tài khoản AdWords của bạn. Bạn có thể sử dụng số này khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng AdWords và cũng để liên kết tài khoản của bạn với các sản phẩm khác của Google như Google Analytics hoặc Google doanh nghiệp của tôi.

Trả lời