Hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm

Là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa Bên mua bảo hiểm và Hanwha Life Vietnam, bao gồm và được cấu thành bởi các văn bản sau:

a) Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm; và

b) Giấy chứng nhận bảo hiểm; và

c) Quy tắc và Điều khoản – Sản phẩm chính; và

d) (Các) Quy tắc và Điều khoản của (các) Sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có); và

e) Các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung bằng văn bản khác của hai bên (nếu có) và các tài liệu đính kèm trong quá trình giao kết và thực hiện Hợp đồng bảo hiểm.

One thought on “Hợp đồng bảo hiểm”

Trả lời