Hiểu các khái niệm cơ bản về từ khóa

Hiểu các khái niệm cơ bản về từ khóa
Bạn chọn từ khóa mà sau đó từ khóa này được đối sánh với tìm kiếm của người dùng và nội dung web có liên quan trên Mạng Google. Nếu đối sánh, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện. Tìm hiểu thêm về cách từ khóa hoạt động và lý do việc chọn từ khóa phù hợp sẽ giúp quảng cáo của bạn xuất hiện cho đúng khách hàng.


>> Giới thiệu về từ khóa
>> Giới thiệu về trạng thái từ khóa
>> Cách từ khóa tương tự so khớp với cụm từ tìm kiếm
>> Cách vị trí và từ khóa phối hợp hoạt động
>> Tìm trạng thái từ khóa

Trả lời