Hiển thị quảng cáo trên video

Hiển thị quảng cáo trên video
Hiển thị quảng cáo của bạn cho một phạm vi đối tượng rộng đang xem video trên YouTube và các trang web khác trên web. Video trực tuyến cho phép các nhà quảng cáo như bạn mở rộng phạm vi tiếp cận thương hiệu trên toàn cầu trên nhiều nhóm nhân khẩu học.


>> Hiển thị quảng cáo trên Mạng hiển thị trên YouTube
>> Giới thiệu về hiển thị quảng cáo trên Mạng hiển thị trong video
>> Giới thiệu về tiếp thị lại với người xem YouTube
>> Giới thiệu về nhắm mục tiêu cho chiến dịch video

Trả lời