Giấy chứng nhận bảo hiểm

Giấy chứng nhận bảo hiểm

Là văn bản xác nhận bảo hiểm do Hanwha Life Vietnam phát hành, liệt kê các chi tiết chính của Hợp đồng bảo hiểm và là bằng chứng của việc giao kết Hợp đồng bảo hiểm giữa Hanwha Life Vietnam và Bên mua bảo hiểm.

One thought on “Giấy chứng nhận bảo hiểm”

Trả lời