Giá trị hoàn lại

Giá trị hoàn lại

Là số tiền mà Bên mua bảo hiểm sẽ được nhận lại từ Hanwha Life Vietnam nếu yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trong thời hạn còn hiệu lực của Hợp đồng.

Hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có Giá trị hoàn lại sau khi có hiệu lực đủ hai (02) năm và Bên mua bảo hiểm đã đóng đầy đủ hai (02) năm Phí bảo hiểm. Giá trị hoàn lại không bao gồm Bảo tức tích lũy hay các khoản lãi phát sinh khác mà Bên mua bảo hiểm có thể được hưởng theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm. Giá trị hoàn lại được thể hiện trong Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm được đính kèm Hợp đồng bảo hiểm.

One thought on “Giá trị hoàn lại”

Trả lời