Giá thầu CPC tối đa: Định nghĩa

Giá thầu mà bạn đặt để xác định số tiền cao nhất bạn sẵn lòng thanh toán cho một nhấp chuột lên quảng cáo của mình.

Nếu người nào đó nhấp vào quảng cáo của bạn, nhấp chuột đó sẽ không tính phí bạn nhiều hơn giá thầu giá tối đa mỗi nhấp chuột (hoặc “CPC t.đa”) mà bạn đã đặt. Ví dụ: nếu bạn đặt giá hầu CPC t.đa 2 đô la, bạn sẽ không bao giờ thanh toán nhiều hơn 2 đô la cho mỗi nhấp chuột vào quảng cáo của mình. Số tiền thực tế bạn thanh toán được gọi là CPC thực tế và được hiển thị trong cột “CPC tr.bình” của tài khoản.

Giá thầu cao hơn thường giúp quảng cáo của bạn hiển thị ở vị trí quảng cáo cao hơn trên trang.

Bạn sẽ chọn giữa đặt giá thầu thủ công (bạn chọn số tiền giá thầu của mình) và đặt giá thầu tự động (bạn đặt ngân sách hàng ngày mục tiêu và hệ thống AdWords tự động điều chỉnh CPC t.đa của bạn, với mục tiêu làm cho bạn nhận được nhiều nhấp chuột nhất có thể trong phạm vi ngân sách đó). Với đặt giá thầu thủ công, bạn sẽ đặt một giá thầu CPC tối đa cho toàn bộ nhóm quảng cáo, nhưng cũng có thể đặt giá thầu khác nhau cho từ khóa riêng lẻ.

Trả lời