Facebook: Hàng hóa thuộc diện kiểm soát

Hàng hóa thuộc diện kiểm soát trên Facebook có nghĩa là bạn không được đăng, hạn chế đăng, hoặc hạn chế tuổi được thấy bài đăng của bạn. Dưới đây là 3 phân loại về tiểu chuẩn từ facebook: không được đăng; được hiển thị từ 21 tuổi ; được hiển thị từ 18 tuổi.

Không được đăng:

Súng

Nội dung:

 • Cố mua, bán, trao đổi, quyên góp, tặng hoặc cung cấp súng, các bộ phận của súng, đạn dược, chất nổ hoặc các phương thức cải tiến làm tăng khả năng sát thương giữa những người bình thường, trừ khi do một cửa hàng thật ngoài đời, trang web hợp pháp, thương hiệu hoặc cơ quan chính phủ (ví dụ: sở cảnh sát, sở cứu hỏa) đăng
 • Cung cấp khả năng tiếp cận hướng dẫn in 3D hay hướng dẫn dùng máy tính để sản xuất súng hay bộ phận của súng, kể cả khi được đăng bởi một cửa hàng thật ngoài đời, thương hiệu và trang web hợp pháp

Thuốc không dùng cho mục đích y tế:

Nội dung

 • Cố mua, bán, trao đổi, quyên góp, tặng hoặc cung cấp thuốc không dùng cho mục đích y tế
 • Thừa nhận việc mua hoặc trao đổi thuốc không dùng cho mục đích y tế (do người đăng nội dung tự thực hiện hoặc thông qua người khác)
 • Thừa nhận việc sử dụng cho mục đích cá nhân mà không ghi nhận hoặc đề cập đến hoạt động phục hồi, điều trị hay hình thức hỗ trợ khác để ngăn chặn việc sử dụng
 • Cổ xúy (bằng lời nói), khuyến khích, cấu kết hoặc hướng dẫn sử dụng hay điều chế các loại thuốc không dùng cho mục đích y tế

Cần sa và dược phẩm:

 • Nội dung cố mua, bán, trao đổi, quyên góp, tặng hoặc cung cấp cần sa hay dược phẩm

Đồ uống có cồn/Thuốc lá:

 • Nội dung cố mua, bán, trao đổi, quyên góp hoặc tặng đồ uống có cồn hay thuốc lá và không được đăng bởi một Trang, Nhóm hay Trang Instagram đại diện cho cửa hàng thực ngoài đời, trang web hợp pháp hoặc thương hiệu

Các loài có nguy cơ tuyệt chủng:

Nội dung

 • Cố mua, bán, trao đổi, quyên góp, tặng hoặc hỏi xin các loài có nguy cơ tuyệt chủng hay bộ phận của các loài đó
 • Thừa nhận việc săn bắn trộm, mua hoặc trao đổi các loài có nguy cơ tuyệt chủng và bộ phận của các loài đó (do người đăng nội dung tự thực hiện hay thông qua người khác)
 • Mô tả hành vi săn bắn trộm các loài có nguy cơ tuyệt chủng và lấy bộ phận của các loài đó (do người đăng nội dung tự thực hiện hoặc thông qua người khác)
 • Cổ xúy (bằng lời nói), cấu kết hoặc khuyến khích săn bắn trộm các loài có nguy cơ tuyệt chủng và lấy bộ phận của các loài đó
 • Hướng dẫn sử dụng hoặc điều chế sản phẩm từ các loài có nguy cơ tuyệt chủng và bộ phận của các loài đó

Động vật sống không có nguy cơ tuyệt chủng, trừ gia súc:

 • Nội dung cố mua, bán hoặc trao đổi động vật sống không có nguy cơ tuyệt chủng giữa những người bình thường.

Máu người:

 • Nội dung cố mua, bán hoặc trao đổi máu người
 • Nội dung hỏi xin máu người, trừ khi cho mục đích quyên góp hoặc hiến tặng

Các sản phẩm giảm cân:

 • Nội dung về phương pháp giảm cân có lời khẳng định sẽ mang lại kết quả thần kỳ và nội dung cố mua, bán, trao đổi, quyên góp hoặc tặng các sản phẩm giảm cân hay thực phẩm bổ sung

Cổ vật có giá trị lịch sử:

 • Nội dung cố mua, bán, trao đổi, quyên góp, tặng hoặc hỏi xin cổ vật có giá trị lịch sử

Đối với những nội dung sau, chúng tôi chỉ hiển thị cho những người từ 21 tuổi trở lên:

Súng

Nội dung do một cửa hàng thật ngoài đời, trang web hợp pháp, thương hiệu hoặc cơ quan chính phủ đăng (hay quảng cáo cho những đơn vị này) nhằm cố mua, bán, trao đổi, quyên góp hoặc tặng súng, các bộ phận của súng, đạn dược, chất nổ hoặc các phương thức cải tiến làm tăng khả năng sát thương.

Đối với những nội dung sau, chúng tôi chỉ hiển thị cho người từ 18 tuổi trở lên:

Đồ uống có cồn/Thuốc lá:

Nội dung do cửa hàng thật ngoài đời, trang web hợp pháp hoặc thương hiệu đăng (hay quảng cáo cho những đơn vị này) để cố mua, bán, trao đổi, quyên góp hoặc tặng đồ uống có cồn/thuốc lá bên ngoài các dịch vụ của Facebook

Vũ khí có lưỡi sắc:

Nội dung cố mua, bán, trao đổi, quyên góp hoặc tặng vũ khí có lưỡi sắc.

Các sản phẩm giảm cân:

Nội dung

 • Cố mua, bán, trao đổi, quyên góp hoặc tặng các sản phẩm giảm cân
 • Thừa nhận hoặc mô tả việc sử dụng sản phẩm giảm cân trừ khi nhằm mục đích lên án
 • Cổ xúy (bằng lời nói), cấu kết hoặc khuyến khích sử dụng các sản phẩm giảm cân
 • Đưa ra hướng dẫn sử dụng hoặc điều chế các sản phẩm giảm cân

Phương thức làm đẹp tiềm ẩn nguy hiểm:

Nội dung

 • Cố mua, bán, trao đổi, quyên góp hoặc tặng phương thức làm đẹp tiềm ẩn nguy hiểm
 • Thừa nhận hoặc mô tả việc sử dụng phương thức làm đẹp tiềm ẩn nguy hiểm trừ khi nhằm mục đích lên án
 • Cổ xúy (bằng lời nói), cấu kết hoặc khuyến khích sử dụng phương thức làm đẹp tiềm ẩn nguy hiểm
 • Đưa ra hướng dẫn sử dụng hoặc tiến hành phương thức làm đẹp tiềm ẩn nguy hiểm

Trả lời