Edit Theme

Bạn có thể sử dụng Công Cụ Biên Tập Giao diện để chỉnh sửa các tập tin CSS và PHP thuộc giao diện của bạn.

Begin by choosing a theme to edit from the dropdown menu and clicking the Select button. A list then appears of the theme’s template files. Clicking once on any file name causes the file to appear in the large Editor box.

Với tập tin định dạng PHP, bạn có thể sử dụng danh sách xổ xuống Tài Liệu để chọn các hàm được tìm thấy trong tập tin. Xem Chi Tiết sẽ mở một trang mạng để bạn đọc thông tin chi tiết về hàm được chọn.

Trong phần soạn thảo, phím Tab sẽ chèn ký tự nhảy cách. Để chuyển xuống vùng soạn thảo này, hãy nhấn phím Esc rồi nhấn Tab. Trong vài trường hợp, có thể phải nhấn Esc 2 lần.

Sau khi chỉnh sửa, bấm vào Cập Nhật Tập Tin.

Lời Khuyên: trang mạng của bạn có thể sẽ hoạt động không ổn định nếu bạn biên tập chủ đề đang được sử dụng.

Upgrading to a newer version of the same theme will override changes made here. To avoid this, consider creating a child theme instead.

Trả lời