Đường dẫn: Định nghĩa

Các trường “Đường dẫn” là một phần của URL hiển thị trong quảng cáo văn bản mở rộng, thường được hiển thị bằng văn bản màu xanh lá cây bên dưới dòng tiêu đề và bên trên mô tả. Các trường này cung cấp cho khách hàng tiềm năng ý tưởng về nơi họ sẽ đến trên trang web của bạn sau khi nhấp vào quảng cáo. Vì vậy, văn bản bạn nhập vào các trường này cần mô tả chi tiết hơn sản phẩm hoặc dịch vụ được mô tả trong quảng cáo. Đường dẫn là tùy chọn và mỗi đường dẫn có thể bao gồm tối đa 15 ký tự.

AdWords sử dụng miền từ URL cuối cùng kết hợp với văn bản đường dẫn, nếu có bất kỳ đường dẫn nào được nhập, để tạo URL hiển thị.

Văn bản đường dẫn không cần phải khớp với văn bản chính xác của URL cuối cùng, nhưng văn bản đường dẫn cần giúp người dùng hiểu những gì được mong đợi từ trang đích.

Trả lời