Đối sánh chính xác

Cài đặt từ khóa cho phép quảng cáo của bạn chỉ hiển thị khi có ai đó tìm kiếm cụm từ chính xác trong từ khóa hoặc các biến thể gần đúng của cụm từ chính xác trong từ khóa của bạn. Từ khóa đối sánh chính xác “chuông xe đạp” có thể làm cho quảng cáo của bạn chỉ hiển thị nếu có ai đó tìm kiếm chính xác “chuông xe đạp” hoặc các biến thể gần đúng của “chuông xe đạp” mà không có từ nào khác.

Đối sánh chính xác cho phép từ khóa kích hoạt quảng cáo của bạn để chỉ hiển thị khi có ai đó tìm kiếm từ khóa chính xác hoặc các biến thể gần đúng của từ khóa chính xác mà bạn đã thêm vào tài khoản của mình. Các biến thể gần đúng bao gồm lỗi chính tả, dạng số ít và số nhiều, cụm từ viết tắt và dạng đuôi ing (chẳng hạn như floor và flooring), chữ viết tắt và dấu. Nếu tìm kiếm sử dụng đúng từ theo thứ tự sai hay bao gồm thêm từ, quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị cho tìm kiếm đó.

Ví dụ: khi bạn thêm “nuôi mèo con” làm từ khóa đối sánh chính xác, bạn cho AdWords biết để cố gắng chỉ hiển thị quảng cáo của bạn khi có ai đó tìm kiếm “nuôi mèo con” hoặc các biến thể gần đúng của “nuôi mèo con”, chẳng hạn như “cách nuôi mèo con”. Loại đối sánh này cụ thể nhất và đôi khi có thể làm cho bạn bỏ lỡ lưu lượng truy cập có liên quan.

Đối sánh chính xác là một trong bốn tùy chọn đối sánh từ khóa giúp kiểm soát từ khóa cần phải đối sánh chặt chẽ như thế nào với cụm từ tìm kiếm của một người để quảng cáo của bạn xuất hiện. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều tùy chọn đối sánh cho từ khóa và đối sánh rộng sẽ được sử dụng theo mặc định nếu bạn không chỉ định tùy chọn đối sánh cụ thể.

Trả lời