Đặt giá thầu trên Mạng hiển thị

Đặt giá thầu trên Mạng hiển thị
Nhận nhiều giá trị nhất từ quảng cáo của bạn bằng cách đặt giá phù hợp cho quảng cáo của bạn trên Mạng hiển thị. Tìm hiểu về phiên đấu giá quảng cáo trên Mạng hiển thị và cách bạn có thể sử dụng các giá thầu khác nhau trên chiến dịch Mạng hiển thị của mình.


>> Đặt giá thầu trên số lần hiển thị có thể xem sử dụng CPM có thể xem
>> Chọn giá thầu cho chiến dịch trên Mạng hiển thị
>> Giới thiệu về phiên đấu giá quảng cáo trên Mạng hiển thị
>> Tính năng đặt giá thầu trên Mạng hiển thị

Trả lời