Chuyển đổi: Định nghĩa

Chuyển đổi xảy ra khi người nào đó nhấp vào quảng cáo của bạn và sau đó thực hiện hành động mà bạn đã xác định là có giá trị cho doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như mua hàng trực tuyến hoặc gọi đến doanh nghiệp của bạn từ điện thoại di động.

Chuyển đổi giúp bạn hiểu giá trị mà quảng cáo trực tuyến mang đến cho doanh nghiệp của bạn.

Theo dõi chuyển đổi là công cụ miễn phí trong tài khoản có thể giúp nhận diện hành động mà khách hàng thực hiện sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn.

Có hai loại dữ liệu chuyển đổi mà bạn có thể thấy trong báo cáo của mình:

Chuyển đổi báo cáo mọi chuyển đổi đã tạo trong thời lượng chuyển đổi bạn đã chọn sau nhấp chuột AdWords (theo cài đặt cách tính của bạn là “Mọi” hoặc “Một” cho từng hành động chuyển đổi).

Số nhấp chuột được chuyển đổi báo cáo mọi nhấp chuột lên quảng cáo AdWords dẫn đến một hoặc nhiều chuyển đổi trong thời lượng chuyển đổi bạn đã chọn. Điều này có nghĩa là ngay cả khi cài đặt cách tính của bạn được đặt là tính một chuyển đổi và nhiều hành động chuyển đổi diễn ra sau nhấp chuột duy nhất lên quảng cáo (ví dụ: một đăng ký email và một yêu cầu báo giá), cột này sẽ vẫn hiển thị “1” cho nhấp chuột đó. Điều này giúp bạn đo lường số chuyển đổi duy nhất của khách hàng, nhưng không đưa ra cho bạn nhận định về giá trị tương đối của từng nhấp chuột được chuyển đổi.

Trả lời