Chỉnh sửa URL trang đích cho phương pháp nhắm mục tiêu Mạng hiển thị

Chỉnh sửa URL trang đích cho phương pháp nhắm mục tiêu Mạng hiển thị
Đối với quảng cáo trên Mạng hiển thị, bạn cũng có thể thay đổi URL trang đích cho một vị trí được quản lý, tuổi, giới tính, chủ đề, danh mục sở thích hoặc danh sách tiếp thị lại cụ thể. Bài viết này giải thích cách URL trang đích hoạt động với các phương pháp nhắm mục tiêu và cách chỉnh sửa URL trang đích.

Cách URL trang đích hoạt động cho các phương pháp nhắm mục tiêu
Theo mặc định, AdWords sử dụng URL trang đích từ phương pháp nhắm mục tiêu mà bạn đã bật giá thầu tùy chỉnh. Nếu bạn chưa cung cấp URL cho phương pháp nhắm mục tiêu này, AdWords sẽ sử dụng URL trang đích của quảng cáo.

Ví dụ:
Giả sử bạn đã thêm URL trang đích cho quảng cáo và vị trí được quản lý và bạn đã đặt giá thầu cụ thể cho vị trí được quản lý giống như sau:
Phương pháp được sử dụng để phân phối lần hiển thị    URL trang đích    Loại giá thầu
Vị trí được quản lý    www.example.com/flowers_tulips.html    Giá thầu tùy chỉnh
Quảng cáo    www.example.com/garden_tools.html    Giá thầu nhóm quảng cáo mặc định
Trong ví dụ này, AdWords sử dụng URL trang đích của vị trí được quản lý khi lần hiển thị được phân phát vì bạn đã bật giá thầu tùy chỉnh cho vị trí được quản lý.
Chỉnh sửa URL trang đích cho phương pháp nhắm mục tiêu Mạng hiển thị
Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
Nhấp vào tab Mạng hiển thị.
Chuyển đến tab cho phương pháp nhắm mục tiêu bạn muốn thay đổi.
Để chỉ định các trang đích khác nhau cho mỗi phương pháp nhắm mục tiêu, hãy chọn hộp bên cạnh nhắm mục tiêu mà bạn muốn chỉnh sửa.
Chọn Thay đổi URL cuối cùng… từ menu thả xuống Chỉnh sửa.
Nhập URL. URL này có thể bao gồm tối đa 2.048 ký tự.
Nhấp vào Thực hiện thay đổi.

Trả lời