Chiến lược giá thầu danh mục đầu tư: Định nghĩa

Một chiến lược giá thầu tự động, hướng mục tiêu nhóm nhiều chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khóa lại với nhau.

Chiến lược giá thầu danh mục đầu tư tự động đặt giá thầu để giúp bạn đạt được mục tiêu hiệu suất của mình.

Khi bạn tạo chiến lược danh mục đầu tư, chiến lược đó sẽ được lưu trữ trong Thư viện được chia sẻ của bạn. Đây là vị trí trung tâm để quản lý chiến lược giá thầu danh mục đầu tư của bạn và theo dõi hiệu suất của các chiến lược đó.

Sử dụng các tab Chiến dịch, Nhóm quảng cáo và Từ khóa để thêm các mục vào chiến lược giá thầu danh mục đầu tư.

Chiến lược giá thầu danh mục đầu tư trước đây được gọi là “chiến lược giá thầu linh hoạt”.

Trả lời