Chỉ ra vị trí sitemap XML

Ở dòng cuối cùng của bất kỳ file robots.txt nào, bạn nên thêm vào vị trí của bản đồ site (sitemap XML). Việc này mang lại rất nhiều cái lợi. Để chỉ ra đây là vị trí của sitemap, sử dụng câu lệnh sau: Sitemap: <đường dẫn URL>.

Bài tập: Thêm câu lệnh về vị trí của sitemap vào file robots.txt, vị trí cụ thể là

https://tiepthi-tructuyen.com/Sitemap.xml

User-agent: googlebot

Disallow: /secret/

Trả lời:

User-agent: googlebot

Disallow: /secret/

Sitemap: https://tiepthi-tructuyen.com/Sitemap.xml

Trả lời