Chèn từ khóa

Tính năng nâng cao của AdWords tự động cập nhật văn bản quảng cáo của bạn để bao gồm một trong các từ khóa của bạn khớp với cụm từ tìm kiếm của khách hàng.

Để sử dụng tính năng này trong quảng cáo, bạn chèn một đoạn mã đặc biệt vào văn bản quảng cáo của mình. Sau đó, khi khách hàng sử dụng một trong các từ khóa của bạn trong tìm kiếm của họ, AdWords sẽ tự động thay thế mã bằng từ khóa đã kích hoạt quảng cáo của bạn.

Tính năng này cho phép bạn có một quảng cáo xuất hiện khác cho khách hàng tùy thuộc vào cụm từ tìm kiếm của họ, làm cho quảng cáo của bạn xuất hiện có liên quan và hữu ích hơn.

Chèn từ khóa là tính năng nâng cao của AdWords, do đó, hãy đảm bảo bạn thực hiện theo hướng dẫn một cách cẩn thận.

Trả lời