Cài đặt – Setting

Các trường tại màn hình này chỉ định cấu hình cơ bản cho cài đặt trang mạng của bạn.

Hầu hết giao diện hiển thị tiêu đề trang mạng tại phần đầu của mỗi trang, trên thanh tiêu đề của trình duyệt, và dùng làm tên nhận diện cho các nguồn cung cấp tin. Dòng nhận diện cũng được hiển thị bởi nhiều chủ đề.

Địa Chỉ Mạng Tới WordPress URL và Địa Chỉ Trang Mạng có thể giống nhau (example.com) hoặc khác nhau; chẳng hạn như, các tập tin lõi của WordPress (example.com/wordpress) có thể nằm trong một thư mục con thay vì thư mục gốc.

Nếu bạn muốn khách đến trang mạng của bạn có thể tự đăng ký, thay vì được đăng ký bởi quản trị viên, đánh dấu vào hộp kiểm hội viên. Một vai trò người dùng mặc định có thể được chỉ định cho tất cả người dùng mới, dù tự đăng ký hay được đăng ký bởi quản trị viên.

Bạn có thể thiết lập ngôn ngữ, và các tập tin dịch sẽ được tự động được tải về và được cài đặt (khả dụng khi hệ thống tập tin của bạn có thể viết được).

UTC là viết tắt của Coordinated Universal Time.

Bạn phải bấm vào nút Lưu Lại Thay Đổi ở phía dưới màn hình để áp dụng các cài đặt mới.

VIẾT

Bạn có thể cập nhật nội dung theo một số cách khác nhau; màn hình này liệt kê các cài đặt cho tất cả các cách đó. Phần phía trên điều chỉnh công cụ biên tập tại bảng thống kê, phần còn lại điều chỉnh các phương pháp đăng tải bên ngoài. Để có thêm thông tin về bất kỳ phương pháp nào, hãy sử dụng các liên kết tài liệu.

Bạn phải bấm vào nút Lưu Lại Thay Đổi ở phía dưới màn hình để áp dụng các cài đặt mới.

ĐỌC

Màn hình này chứa các cài đặt tác động tới việc hiển thị nội dung của bạn.

Bạn có thể lựa chọn nội dung được hiển thị trên trang chủ của bạn. Nó có thể là các bài viết theo thứ tự thời gian từ mới đến cũ (nhật ký cổ điển), hoặc một trang nội dung tĩnh. Để đặt một trang chủ tĩnh, bạn cần tạo hai Trang Tĩnh trước. Một sẽ trở thành trang chủ, và trang còn lại là nơi hiển thị các bài viết của bạn.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh việc hiển thị nội dung của bạn trong các nguồn cấp tin RSS, bao gồm số lượng bài viết lớn nhất có thể hiển thị và hiển thị nội dung đầy đủ hay giản lược.

Bạn phải bấm vào nút Lưu Lại Thay Đổi ở phía dưới màn hình để áp dụng các cài đặt mới.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC CÔNG CỤ TÌM KIẾM

Bạn có thể cho phép các công cụ tìm kiếm nội dung đánh chỉ mục trang mạng của bạn hoặc không. Nếu bạn muốn các công cụ tìm kiếm bỏ qua trang mạng của bạn, đánh dấu vào hộp kiểm bên cạnh “Ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục trang mạng này” rồi bấm vào nút Lưu Lại Thay Đổi ở phía dưới màn hình này. Bạn hãy nhớ sự riêng tư này không tuyệt đối; trang của bạn vẫn có thể được xem trên mạng.

Khi cài đặt này hoạt động, một thông báo sẽ hiển thị tại hộp Thông Tin Nhanh trong Bảng Tổng Quát với nội dung, “Các cỗ máy tìm kiếm bị ngăn chặn,” để nhắc nhở bạn về việc trang mạng của bạn chưa được các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục.

THẢO LUẬN

Màn hình này cung cấp các tùy chọn để điều chỉnh việc quản lý và hiển thị bình luận và liên kết tới các bài viết / trang tĩnh của bạn. Quá nhiều, sự thật là, chúng không thể hiển thị hết ở đây! 🙂 Sử dụng các liên kết tài liệu để biết thêm thông tin về những gì mỗi cài đặt thảo luận tác động tới.

Bạn phải bấm vào nút Lưu Lại Thay Đổi ở phía dưới màn hình để áp dụng các cài đặt mới.

PHƯƠNG TIỆN

Bạn có thể chỉ định kích thước lớn nhất cho ảnh được chèn vào nội dung của bạn; bạn cũng có thể chèn ảnh với Kích Thước Đầy Đủ.

Bạn phải bấm vào nút Lưu Lại Thay Đổi ở phía dưới màn hình để áp dụng các cài đặt mới.

ĐƯỜNG DẪN TĨNH

Liên Kết Tĩnh là những địa chỉ mạng cố định tới các trang tĩnh và bài viết cụ thể, cũng như tới nội dung lưu trữ tương ứng với nhóm phân loại và thẻ đánh dấu của bạn. Một liên kết tĩnh là một địa chỉ mạng được sử dụng để truy cập nội dung của bạn. Địa chỉ mạng tới mỗi bài viết nên cố định, và không bao giờ thay đổi — vì thế được gọi là liên kết tĩnh.

This screen allows you to choose your permalink structure. You can choose from common settings or create custom URL structures.

Bạn phải bấm vào nút Lưu Lại Thay Đổi ở phía dưới màn hình để áp dụng các cài đặt mới.

Trả lời