Bộ lọc

Tìm kiếm mà bạn có thể thực hiện trên dữ liệu chiến dịch nhằm hạn chế loại dữ liệu bạn nhìn thấy trong các bảng và biểu đồ của mình.

Khi bạn đang xem bảng thống kê trên tab Chiến dịch của mình, bạn có thể sử dụng các bộ lọc để tìm kiếm thông tin cụ thể trong bảng. Ví dụ: bạn có thể lọc từ khóa bằng cách sử dụng một từ cụ thể, giá thầu cao hơn số tiền cụ thể và tỷ lệ nhấp (CTR) thấp hơn mức trung bình của bạn.

Tùy chọn bộ lọc có sẵn tùy thuộc vào việc bạn đang xem bảng từ khóa, quảng cáo, nhóm quảng cáo hay chiến dịch.

Để tạo bộ lọc, hãy nhấp vào nút “Bộ lọc” trong thanh công cụ phía trên bất kỳ bảng thống kê nào.

Trả lời