Bảo tức

Bảo tức

Là khoản lợi tức (khoản lãi chia) mà Bên mua bảo hiểm có thể được hưởng từ kết quả kinh doanh hàng năm của Hanwha Life Vietnam, được tính toán phù hợp với các quy định của Bộ Tài Chính tại từng thời điểm và thông báo bằng văn bản cho Bên mua bảo hiểm. Hanwha Life Vietnam sẽ chỉ chi trả toàn bộ Bảo tức đã thông báo khi xảy ra sự kiện bảo hiểm hoặc khi Hợp đồng bảo hiểm đáo hạn.

One thought on “Bảo tức”

Trả lời