Bảng tin – Dashboard

Tổng quan

Welcome to your WordPress Dashboard! This is the screen you will see when you log in to your site, and gives you access to all the site management features of WordPress. You can get help for any screen by clicking the Help tab above the screen title.

Thực đơn điều hướng

Thực đơn điều hướng bên trái cung cấp liên kết tới tất cả màn hình quản trị của WordPress, các chỉ mục con sẽ hiển thị khi di chuột lên. Bạn có thể thu nhỏ thực đơn này thành một biểu tượng bằng cách bấm vào mũi tên Thu Gọn Thực Đơn ở phía dưới.

Các liên kết trên Thanh Công Cụ ở phía trên cùng màn hình kết nối tới bảng thống kê và mặt trước trang mạng của bạn, đồng thời cũng cho phép truy cập tới hồ sơ của bạn và những thông tin hữu ích về WordPress.

Sơ đồ trình bày

Bạn có thể sử dụng những tùy chỉnh sau để sắp xếp màn hình Bảng Thống Kê cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Những tùy chỉnh này cũng áp dụng cho hầu hết các màn hình quản trị khác.

Screen Options — Use the Screen Options tab to choose which Dashboard boxes to show.

Drag and Drop — To rearrange the boxes, drag and drop by clicking on the title bar of the selected box and releasing when you see a gray dotted-line rectangle appear in the location you want to place the box.

Box Controls — Click the title bar of the box to expand or collapse it. Some boxes added by plugins may have configurable content, and will show a “Configure” link in the title bar if you hover over it.

Nội dung

Các hộp trong màn hình Bảng tiền khởi của bạn là:

At A Glance — Displays a summary of the content on your site and identifies which theme and version of WordPress you are using.

Activity — Shows the upcoming scheduled posts, recently published posts, and the most recent comments on your posts and allows you to moderate them.

Quick Draft — Allows you to create a new post and save it as a draft. Also displays links to the 5 most recent draft posts you’ve started.

WordPress News — Latest news from the official WordPress project, the WordPress Planet, and popular plugins.

Welcome — Shows links for some of the most common tasks when setting up a new site.

Trả lời