Bảng thống kê: Định nghĩa

Biểu đồ có thể tùy chỉnh trong tài khoản AdWords của bạn hiển thị dữ liệu hiệu suất chi tiết.

Sử dụng bảng để xem các thống kê, chẳng hạn như số nhấp chuột, số lần hiển thị và tỷ lệ nhấp.

Thêm hoặc xóa cột, phân đoạn và bộ lọc để chỉ xem dữ liệu quan trọng nhất đối với bạn.

Tải xuống dữ liệu của bạn từ bảng thống kê dưới dạng báo cáo, lập lịch báo cáo định kỳ, đặt báo cáo để gửi qua email cho bạn và xuất báo cáo bằng nhiều định dạng.

Trả lời