Bài viết – Post

1. Tổng quan

Màn hình cho phép truy cập tất cả bài viết của bạn. Bạn có thể tùy biến cách hiển thị của màn hình này để phù hợp với nhu cầu của bạn.

NỘI DUNG MÀN HÌNH
Bạn có thể tùy biến nội dung hiển thị tại màn hình này theo các cách sau:

Bạn có thể ẩn/hiện các cột tùy theo nhu cầu của bạn và chỉ định số lượng bài viết được liệt kê trên mỗi màn hình với thẻ Tùy Chọn Màn Hình.
You can filter the list of posts by post status using the text links above the posts list to only show posts with that status. The default view is to show all posts.
You can view posts in a simple title list or with an excerpt using the Screen Options tab.
Bạn có thể lọc danh sách để chỉ hiển thị bài viết thuộc một nhóm phân loại nhất định hoặc trong một tháng nào đó với các thực đơn xổ xuống phía trên danh sách bài viết. Bấm vào nút Lọc sau khi bạn hoàn tất lựa chọn. Bạn cũng có thể lọc danh sách bằng cách bấm vào tác giả bài viết, nhóm phân loại hoặc thẻ đánh dấu trong danh sách bài viết.

THAO TÁC CÓ THỂ THỰC HIỆN
Di chuột lên một dòng trong danh sách bài viết sẽ hiển thị các liên kết cho phép bạn quản lý bài viết của bạn. Bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

Biên Tập đưa bạn tới màn hình soạn thảo cho bài viết. Bạn cũng có thể mở màn hình đó bằng cách bấm vào tiêu đề của bài viết.
Chỉnh Sửa Nhanh cung cấp truy cập nhanh tới siêu dữ liệu bài viết của bạn, cho phép bạn cập nhật các thông tin liên quan của bài viết mà không cần rời khỏi màn hình này.
Đưa Vào Thùng Rác loại bỏ bài viết của bạn khỏi danh sách và đưa vào thùng rác, tại đó bạn có thể xóa vĩnh viễn bài viết.
Xem Trước cho bạn thấy bản nháp của bạn sẽ hiển thị như thế nào khi bạn đăng tải nó. Xem sẽ đưa bạn tới mặt trước trang mạng của bạn để xem bài viết. Liên kết nào được hiển thị phụ thuộc vào trạng thái bài viết của bạn.

TÁC VỤ
Bạn cũng có thể biên tập hoặc chuyển nhiều bài viết cùng lúc tới thùng rác. Chọn bài viết bằng cách đánh dấu các hộp kiểm, sau đó chọn hành động bạn muốn thực hiện từ thực đơn Thao Tác Nhóm và bấm vào nút Áp Dụng.

Khi dùng Biên Tập Nhóm, bạn có thể thay đổi siêu dữ liệu (như: nhóm phân loại, tác giả, v.v.) cho tất cả bài viết được chọn cùng lúc. Để loại bỏ một bài viết khỏi nhóm, bấm vào biểu tượng chữ x bên cạnh tên bài viết trong khung Biên Tập Nhóm.

2. Bài viết mới

TÙY BIẾN CÁCH HIỂN THỊ
Trường tiêu đề và Khung Biên Tập Bài Viết được đặt cố định, tuy nhiên bạn có thể thay đổi vị trí các khung khác bằng cách kéo và thả. Bạn cũng có thể thu nhỏ hoặc mở rộng các khung này bằng cách bấm vào thanh tiêu đề của mỗi khung. Sử dụng thẻ Tùy Chỉnh Màn Hình để hiển thị thêm các khung khác (như: Trích Dẫn, Gửi Phản Hồi, Trường Tùy Biến, Thảo Luận, Bí Danh, Tác Giả) hoặc lựa chọn cách trình bày theo 1 hoặc 2 cột cho màn hình này.

CÔNG CỤ BIÊN TẬP TIÊU ĐỀ VÀ BÀI VIẾT
Title — Enter a title for your post. After you enter a title, you’ll see the permalink below, which you can edit.

Post editor — Enter the text for your post. There are two modes of editing: Visual and Text. Choose the mode by clicking on the appropriate tab.

Visual mode gives you an editor that is similar to a word processor. Click the Toolbar Toggle button to get a second row of controls.

The Text mode allows you to enter HTML along with your post text. Note that <p> and <br> tags are converted to line breaks when switching to the Text editor to make it less cluttered. When you type, a single line break can be used instead of typing <br>, and two line breaks instead of paragraph tags. The line breaks are converted back to tags automatically.

Bạn có thể thêm các tập tin đa phương tiện bằng việc nhấp vào biểu tượng bên trên trình soạn thảo bài viết và đi theo chỉ dẫn. Bạn có thể căn hoặc chỉnh sửa hình ảnh sử dụng thanh công cụ định dạng trong Giao diện trực quan (Visual mode).

Bạn có thể bật chế độ tránh mất tập trung khi viết với biểu tượng nằm bên phải. Tính năng này không khả dụng cho các trình duyệt lỗi thời hay các thiết bị có màn hình nhỏ, và nó yêu cầu trình soạn thảo văn bản với toàn chiều cao phải được bật trong phần Lựa chọn Màn hình (Screen Options).

Người sử dụng bàn phím: Khi bạn đang làm việc với trình Visual Editor, bạn có thể sử dụng Alt + F10 để kết nối tới thanh công cụ.

CHÈN NỘI DUNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
Bạn có thể tải lên và chèn nội dung đa phương tiện (ảnh, âm thanh, tài liệu, v.v.) bằng cách bấm vào nút Thêm Nội Dung Đa Phương Tiện. Bạn có thể chọn từ những ảnh và tập tin đã được tải lên Thư Viện Nội Dung Đa Phương Tiện, hoặc tải lên nội dung mới để thêm vào trang tĩnh hoặc bài viết của bạn. Để tạo một bộ sưu tập ảnh, chọn những ảnh bạn muốn và bấm vào nút “Tạo một bộ sưu tập mới”.

Bạn cũng có thể nhúng nội dung đa phương tiện từ những trang mạng phổ thông như Twitter, YouTube, Flickr, v.v. bằng cách dán địa chỉ liên kết tới nội dung đa phương tiện trong một dòng riêng vào bài viết / trang tĩnh của bạn. Hãy tham khảo trang Codex để biết thêm về khả năng nhúng nội dung.

TÙY CHỈNH XUẤT BẢN
Một số khung tại màn hình này chứa tùy chỉnh về cách nội dung của bạn sẽ được đăng tải, bao gồm:

Publish — You can set the terms of publishing your post in the Publish box. For Status, Visibility, and Publish (immediately), click on the Edit link to reveal more options. Visibility includes options for password-protecting a post or making it stay at the top of your blog indefinitely (sticky). The Password protected option allows you to set an arbitrary password for each post. The Private option hides the post from everyone except editors and administrators. Publish (immediately) allows you to set a future or past date and time, so you can schedule a post to be published in the future or backdate a post.
Ảnh chức năng cho bài viết — This allows you to associate an image with your post without inserting it. This is usually useful only if your theme makes use of the image as a post thumbnail on the home page, a custom header, etc.

TÙY CHỌN THẢO LUẬN
Send Trackbacks — Trackbacks are a way to notify legacy blog systems that you’ve linked to them. Enter the URL(s) you want to send trackbacks. If you link to other WordPress sites they’ll be notified automatically using pingbacks, and this field is unnecessary.

Discussion — You can turn comments and pings on or off, and if there are comments on the post, you can see them here and moderate them.

Trả lời