Công thức cho chiến lược marketing trực tuyến “tất cả trong 1”

Marketing và quảng cáo là vùng đất của sáng tạo, nhất là trong thời đại kỹ thuật số hiện đại. Có hàng trăm chiến lược và chiến thuật khác nhau bạn có thể sử dụng […]

Sustainable Marketing: Social Responsibility and Ethics

Sustainable marketing Consumerism Environmentalism Environmental sustainability Consumer-oriented marketing Customer-value marketing Innovative marketing Sense-of-mission marketing Societal marketing Deficient products Pleasing products Salutary products Desirable products    

The Global Marketplace

Global firm Economic community Exporting Joint venturing Licensing Contract manufacturing Management contracting Joint ownership Direct investment Standardized global marketing Adapted global marketing Straight product extension Product adaptation Product invention Communication adaptation Whole-channel view