Analyzing the Marketing Environment

Marketing environment
Microenvironment
Macroenvironment
Marketing intermediaries
Public

Demography
Baby boomers
Generation X
Millennials (Generation Y)
Economic environment

Natural environment
Environmental sustainability
Technological environment

Political environment
Cultural environment

One thought on “Analyzing the Marketing Environment”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *