Giá trị tiền mặt thực trả

Giá trị tiền mặt thực trả

Là tổng số tiền mà Bên mua bảo hiểm có thể nhận lại vào thời điểm yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm, bao gồm:

a) Giá trị hoàn lại; và

b) Giá trị hiện tại của Bảo tức tích lũy vào thời điểm chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm (nếu có); và

c) Các khoản quyền lợi khác chưa nhận và các khoản lãi phát sinh (nếu có); trừ đi

One thought on “Giá trị tiền mặt thực trả”

Trả lời