1. Bên mua bảo hiểm

1. Bên mua bảo hiểm

Là cá nhân hoặc tổ chức kê khai và ký tên trên Giấy yêu cầu bảo hiểm, thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là Người được bảo hiểm và/hoặc Người thụ hưởng.
Nếu Bên mua bảo hiểm là cá nhân thì cá nhân đó phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, và hiện đang cư trú tại Việt Nam
Nếu Bên mua bảo hiểm là tổ chức thì tổ chức đó phải đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

One thought on “1. Bên mua bảo hiểm”

Trả lời